Informácia pre dotknuté osoby

GDPR 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI ML TRADE SK s.r.o. 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ML Trade SK s.r.o., so sídlom Majerská cesta 98, Slovenská 

republika, IČO: 52 011 801, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Banská Bystrica oddiel Sro, vložka 35335/S, (ďalej len "ML Trade SK s.r.") spracúva osobné 

údaje v súlade s platnou právnou úpravou a s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov 

(ďalej len "GDPR") 

Uisťujeme Vás, že všetky osobné údaje, ktoré ML Trade SK s.r.o zhromažďuje, zhromažďuje 

iba na odôvodnené účely a len počas obmedzenej doby. Tieto údaje sú chránené maximálnou 

možnou mierou zabezpečenia. 

Nižšie si Vás dovoľujeme detailne informovať o tom, čo ochrana osobných údajov 

predstavuje a akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje v spoločnosti ML Trade SK 

s.r.o. 

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

sa prevádzkovateľom rozumie spoločnosť: 

ML TRADE SK, s.r.o. 

Majerská cesta 98 

974 01 Banská Bystrica 

IČO: 52 011 801 

Ktorá bude spracúvať Vaše údaje za účelom vymedzeným nižšie. 

GDPR – ČO TO JE? 

GDPR je nariadenie, ktoré spolu so zák. č. 18/2018 Z.z. účinným od 25.5.2018, nahradilo 

doterajšiu právnu úpravu ochrany osobných údajov v podobe zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov. To znamená, že právny rámec ochrany osobných údajov fungoval aj do 

25.05.2018 a osobné údaje boli chránené aj doteraz, iba nová úprava rozširuje práva 

dotknutých osôb na ochranu osobných údajov a povinnosti tých subjektov, ktoré spracúvajú 

osobné údaje. Fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sa pre tieto účely hovorí 

subjekt údajov. 

KTO SA ROZUMIE DOTKNUTOU OSOBOU? 

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom. 

OSOBNÉ ÚDAJE - KTORÉ TO SÚ? 

Osobným údajom je akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. 

Spracúvame či môžeme spracúvať predovšetkým tieto osobné údaje: 

• Identifikačné: meno a priezvisko, adresa, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas či iný preukaz), 

• kontaktné údaje: telefónne číslo, emailová adresa, prípadne adresa pre doručenie a fakturačná adresa; 

• údaje o objednaných službách: údaje o Vašich objednaných zásielkach, údaje o prípadných reklamáciách, údaje o spôsobe platby a prípadne číslo bankového účtu; 

• Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, mesto narodenia 

• Meno, priezvisko, titul a adresa adresáta 

• Číslo účtu, číslo banky 

• IBAN, BIC/SWIFT a názov banky 

• Emailová adresa 

• Telefonický kontakt 

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ? 

Prevádzkovateľ je podľa GDPR fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a 

prostriedky spracúvania osobných údajov a za spracúvanie je primárne zodpovedný. 

My, ako spoločnosť, ktorá je pri poskytovaní svojich služieb v pozícii zasielateľa, spracúva 

všetky vyššie uvedené osobné údaje v postavení prevádzkovateľa. Oproti tomu 

sprostredkovateľ je podľa GDPR fyzická alebo právnická osoba, ktorú si prevádzkovateľ 

najíma, aby pre neho vykonávala s osobnými údajmi spracovateľské operácie. Inými slovami 

sprostredkovateľ spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa. 

U nás v spoločnosti ML TRADE SK s.r.o. máme svoju prax spočívajúcu v poskytovaní 

prepravných služieb založenú aj na princípe spolupráce s externými dopravcami, ktorí 

zabezpečujú prepravu pod našou značkou. Na účely plnenia zasielateľských zmlúv (tj. 

doručenie zásielok) poskytujeme osobné údaje svojich zákazníkov, resp. príjemcov zásielok, 

aj týmto externým dopravcom. Uisťujeme Vás, že so všetkými externými dopravcami sme 

uzavreli zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej sa zaviazali rešpektovať požiadavky 

stanovené GDPR a zabezpečiť, aby Vaše údaje boli v bezpečí. 

Využívame služby aj ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa 

našich pokynov a pre nami stanovený účel. Aj s týmito sprostredkovateľmi sme uzatvorili 

zmluvu o spracúvaní osobných údajov, alebo sme zaistili, že sa títo ďalší 

sprostredkovatelia písomnou formou zaviazali, že budú spracúvať osobné údaje v súlade 

s GDPR. 

Takými ďalšími sprostredkovateľmi sú najmä: 

• spracovatelia účtovníctva a mzdovej agendy 

• poskytovateľ služby, pomocou ktorej ste informovaní o priebehu objednávky; 

PRÁVNY DÔVOD SPRACOVANIA A ÚČEL SPRACOVANIA 

V ML Trade SK s.r.o. spracúvame iba osobné údaje potrebné na poskytnutie profesionálnych 

služieb a komfortnej obsluhy. Zároveň musíme pri spracovaní dodržiavať zákonné povinnosti 

a chrániť svoje oprávnené záujmy. 

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom nám boli poskytnuté v súvislosti s 

uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu, alebo ktoré boli zhromaždené inak a sú 

spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi či k splneniu našich zákonných 

povinností. 

Vaše osobné údaje spracúvame len v súlade so zákonom, a to v nevyhnutnom rozsahu pre ten 

daný príslušný účel. 

To znamená, že v prípade, že si u nás objednáte prepravu zásielky, alebo s nami uzavriete inú 

zmluvu ako fyzická osoba, potrebujeme Vaše osobné údaje (identifikačné, kontaktné a údaje 

o objednávke) na účely realizácie zmluvného vzťahu – t.j. k plneniu zmluvy, resp. na účely 

prepravy a sledovanie zásielky. 

V prípade, že si u nás objednáte prepravu zásielky alebo s nami uzatvoríte inú zmluvu ako 

zástupca právnickej osoby, potrebujeme tie isté osobné údaje, ako v prípade spomenutom 

vyššie, a to opäť v súvislosti s poskytovaním našich služieb ako zasielateľa. V tomto prípade 

Vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu – t.j. na účely uzatvorenia a 

plnenia zmluvy s osobou, ktorú zastupujete. 

V prípade, ak ste príjemcom prepravovaného tovaru, potrebujeme Vaše osobné údaje v 

nevyhnutnom rozsahu za účelom splnenia objednanej služby, t.j. doručenie tovaru. Konkrétne 

spracúvame najmä Vaše meno, priezvisko, adresu pre doručenie, telefónne číslo. 

Niektoré Vaše osobné údaje spracúvame aj z dôvodu a za účelom plnenia zákonných 

povinností. To sa týka Vašich identifikačných, kontaktných údajov a údajov o Vami 

objednaných službách. A ktoré zákony nám túto povinnosť stanovujú? Sú to najmä: 

• Zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - Občiansky zákonník 

• Zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

Ďalším účelom spracúvania osobných údajov je náš oprávnený záujem. Osobné údaje na tento 

účel spracúvame len v prípade nevyhnutnosti tohto spracúvania. To nastáva v prípade nášho 

záujmu na ochrane našich stredísk, ktoré sú strážené kamerovými systémami. Ďalej sa môže 

jednať o riešenie sporov či vymáhania pohľadávok (to však v rozsahu zhodnom ako pre účel 

realizácie zmluvného vzťahu). 

ML Trade SK s.r.o. spracúva osobné údaje pre vyššie uvedené účely po dobu trvania 

zmluvného vzťahu a potom po dobu, po ktorej môže niektorá zo zmluvných strán uplatniť 

akékoľvek práva súvisiace s poskytnutou službou. 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV, ALEBO VAŠE PRÁVA 

Práva Vás, ako subjektu údajov, sú dôležitým prvkom ochrany osobných údajov ako celku. 

Máte právo byť informovaní o spracovávaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo 

na určité informácie, najmä o spracúvaní, totožnosti prevádzkovateľa, o príjemcoch osobných 

údajov (to sú tí, ktorým sú osobné údaje poskytnuté). Medzi ďalšie práva, pri uplatnení 

ktorých už budete musieť vyvinúť aktivitu, všeobecne patrí: 

• právo na prístup, opravu - tieto práva pre Vás znamenajú právo získať od správcu informáciu 

(potvrdenie), či sú, alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, a ak sú, máte (ideálne priamo 

a online) právo získať informácie o tomto spracúvaní; zároveň, ak zistíte, že je nejaký osobný 

údaj, ktorý prevádzkovateľ spracúva, nesprávny, môžete požadovať, aby bol opravený. 

• právo byť zabudnutý, právo na výmaz - v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na 

účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, máte právo na to, aby ich 

prevádzkovateľ vymazal či inak zlikvidoval. To bude musieť prevádzkovateľ urobiť aj v 

prípade, že neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, ďalej tiež v prípade, že 

vznesiete námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre 

spracúvanie, osobné údaje boli spracúvané nezákonne alebo v prípade, že osobné údaje musia 

byť vymazané na splnenie právnej povinnosti. 

• právo na prenos údajov - toto právo pre Vás predstavuje možnosť za určitých podmienok 

získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, a to v 

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. 

• právo vzniesť námietku – ak sa nazdávate, že prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje 

nezákonným spôsobom alebo bez akéhokoľvek právneho dôvodu a bez Vášho súhlasu, 

môžete proti tomuto spracúvaniu vzniesť námietku. Keď budete mať akúkoľvek námietku 

voči spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, neváhajte sa obrátiť na našu 

emailovú adresu objednavky@mltrade.sk 

AKO ODVOLAŤ VÁŠ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek v akejkoľvek forme, 

najmä osobne, prostredníctvom e-mailu na: objednavky@mltrade.sk, alebo poštou na adresu: 

ML Trade SK s.r.o, Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica, môžete nás o potvrdenie 

alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne. K uplatneniu Vašich práv je možné použiť tie 

isté kontaktné údaje.